Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

HUM103 - Uygarlık Tarihi

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Prof. Dr. Şükran Nilvana Atadeniz
 • Ders Web Sayfası: HUM103 - Uygarlık Tarihi
 • HUM 103 DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Uygarlık Tarihi

  HUM 103

  2

  2+2

  3

  3

  Ders Kategorisi: Zorunlu Ders

  Dersin Yeri:

  Dersin Saati:

  Dersin Şubesi:

  Bu dersin haftalık üç saati derslikte bir saati ise konferans olarak verilecektir. Konferanslar iki oturum şeklinde Pazartesi günleri saat 13:00 ve 15:00’da Rektörlük Binası İnan Kıraç salonunda yapılacaktır. Öğrencinin bu iki oturumdan birisine katılması gerekmektedir.

   

  GENEL BİLGİLER

  Zorunlu olan bu dersi Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin tamamı almaktadır. Her öğrenci bu dersi kendi bölümü için tespit edilen dönemde alacaktır.

  Ön Koşul Dersleri

  Dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

  Danışma Ofisi ve Saatleri

  GSF 641, 13:00-16:00 saatleri arası.

  Danışma E-posta Adresi

  uygarliktarihi@yeditepe.edu.tr

  Devam Koşulları (Ders)

  Derse devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin en az %80’sine devam etmesi gerekmektedir.

  Devam Koşulları (Konferans)

  Konferansa devam zorunluluğu yoktur; ancak sınavlarda öğrencilere konferans içeriklerinden, ağırlıkları %25’den az olmamak üzere, soru sorulacaktır.

  Dersin Dili

  Türkçe

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Şükran Nilvana Atadeniz

  E-mail:sukran.atadeniz@yeditepe.edu.tr

  Dersi Veren Öğretim Elemanı

  Dersin Amacı

  Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

  Dersin İçeriği

  Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

   

  DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

  Bu dersi alan öğrenciler

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar.

  1,2,3

  A,B

  Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir. 

  1,2,3

  A,B

  Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir.

  1,2,3

  A,B

  Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir.

  1,2,3

  A,B

  Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir.

  1,2,3

  A, B

  Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.  

  1,2,3

  A, B

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Ödev

   

   

   

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular:

  Ön Hazırlık

  1

  Erken Dönem Uygarlıkları I: Neolitik Devrim, Sümer, Elam, Dravid, Mısır ve Akad; Erken Dönem Türk Uygarlığının Diğer Uygarlıklarla İlişkileri

   

  2

  Erken Dönem Uygarlıkları II: Hindistan, Çin, Türk 

   

  3

  Akdeniz Kültür Havzası I: Grek ve Roma ve Türk izleri

   

  4

  Akdeniz Kültür Havzası II

   

  5

  Batı Avrupa ‘Orta’ Çağları: Krallar, Şövalyeler, Köylüler, Papazlar, Azizler, Tüccarlar, Yahudiler (500-1400) Ortaçağ Döneminde Türk Uygarlığı

   

  6

  Doğu’ Kültür Dünyası: Halifelik, Sultanlık, İmparatorluk, Tüccarlık, Âlimler, Sanatçılar, Patrikler, Kentliler-Köylüler, Seyyahlar; İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe  (500-1400);  İlk Müslüman Türk Devletleri  uygarlıkları

   

  7

  ARA SINAV

  8

  Avrasya Dünyası 500-1400 (I)-Türk, Moğol ve Çin Uygarlıkları; Akhunlar Göktürkler Uygurlar  Moğol İmparatorluğu ve Ardıllarında uygarlık Avrasya dünyası 500-1400 (II)-Türk, Moğol ve Çin uygarlıkları;Hazar İmparatorluğu Tuna Bulgarları İdil Bulgarları Deşt-i Kıpçak devletlerinde uygarlık; “Türk –Slav” Uygarlık Bağlantıları

   

  9

  Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (I) 1400 -1800: Rönesans, Bilimsel Devrim, Avrupa Merkantilizmi, Okyanus Ötesi Sömürgeler, İlk Küreselleşme;Yeni İnsan Kavrayışı: Cemaat’ten Bireye;Rönesans’ın Temelinde Doğu Etkileri; Bilim: Evren’in Yasalarını Bulma;Hindistan’a Yelken Açma; Akdeniz’den Okyanuslara;Türk Uygarlığı: Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat alanlarında Yeni Oluşumlar

   

  10

  Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (II) 1400 -1800: Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri

   

  11

  Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri

   

  12

  Yeni  Dünya Düzeni (Modernite) (I): Müteşebbisler, Sanayiciler, İşçiler, Sendikacılar, Sömürge Valileri; Kültürel Değişim

   

  13

  Yeni Dünya Düzeni (Modernite) (II): Vatandaşlar, Seçmenler, Parlamenterler, İdeologlar;Parlamenter Düzene Doğru; 19. Yüzyıl Hâkim İdeolojileri ve uygarlık ilişkileri

  14

  21inci yüzyılda ana temalarda uygarlık eğilimleri

   

  KAYNAKLAR

  Dersin Temel Kaynakları

  1) Şenel, Alaeddin. 2014. Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi. İstanbul, İmge

  2) Tanilli, Server. 2014. Uygarlık Tarihi. İstanbul. Cumhuriyet Yayınları

  3) Taşağıl, Ahmet. 2013. Kök Tengri’nin Çocukları. İstanbul. Bilge Kültür Sanat

         (Kaynaklar Üniversitemiz kitabevinden edinilebilir)

  Ek Kaynaklar

  Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilerin kütüphane içerisinde kullanımına açık olan Reserve Bölümünde yer alan Uygarlık Tarihi Okuma seti

  - Ağaoğulları, Mehmet Ali. 2009. Kral Devletten Ulus Devlete. İstanbul: İmge.

  - Baraudel, Fernand. 2006. Uygarlıkların Grameri. Ankara: İmge.

  - Çotuksöken, Betül. 1998. Kavramlara Felsefe ile Bakmak. İstanbul: İnsancıl Yayınları.

  - Freeman, Charles 2003. Mısır Yunan Roma- Antik Akdeniz Uygarlıkları. Ankara: Dost.

  - Güvenç, Bozkurt. 2003. İnsan ve Kültlür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

  - Hauser, Arnold. 2008. Sanatın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Deniz Yayıncılık.

  - Köker, Levent, and Mehmet Ali  Ağaoğulları. 1990. Tanrı Devletinden Kral Devlete. İstanbul: İmge.

  - Mc Neill, William. 2013. Dünya Tarihi. İstanbul: İmge.

  - Merçil, Erdoğan. 2011. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi Ankara: Türk Tarik Kurumu Yayınları.

  - Zeydan, Corci. 2013. İslam Uygarlıkları Tarihi. İstanbul: İletişim.

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  40

  Ödev

  1

  10

  Dönem Sonu Sınavı

  1

  50

  Toplam

   

  100

  Sınav değerlendirmelerinde konferans içeriklerinin ağırlığı %25 olacaktır.

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (sınav ve ders saatleri toplamı)

  14

  4

  56

  Sınıf Dışı Çalışma Süresi

  14

  0,5

  7

  Ara Sınav

  1

  3

  3

  Ödev

  1

  14

  14

  Final

  1

  3

  3

  Toplam İş Yükü

   

   

  83

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  3,32

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  3,0

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir. Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir. Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki uygarlık ögeleri incelenmektedir. Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır. Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir. Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.