Yüksek Lisans

Amaç:

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler yapabilen,
  2. Uzmanlaştığı alanda edindiği bu bilgileri uygulayabilen,

mezunlar yetiştirmektir.

Hedef: 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız olarak doğru kararlar alabilen, ileri araştırmalar yapabilen, güvenilebilir, iyi iletişim kurabilen ve üretken yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Kuruluş:

2002 Güz yarıyılı

Yüksek Lisans Programı Yeterlikleri  (Çıktıları):

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

PÇ2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

PÇ3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

PÇ4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

PÇ5. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

PÇ6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

PÇ7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

PÇ8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

PÇ9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

PÇ10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

PÇ11. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

PÇ12. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında “Yüksek Mühendis” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

  • Lisans genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
  • ALES skoru en az 60 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
  • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
  • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlarımız için iş, yüksek lisans ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler mezunlarımızın iş alanlarıdır. Mezunlarımız, kamuda, özel sektörde ve dünyanın saygın kurumlarında çalışmakta, dünya üniversitelerinde doktora yapmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları:

Program 7 meslek, EE590 seminer dersinden ve EE600 Yüksek Lisans Tez çalışmasından oluşmaktadır.

Gerekli 21 ders kredisini, araştırma seminerini ve tezini başarıyla tamamlayanlar en az 120 AKTS ile “Yüksek Mühendis” ünvanı alarak mezun olmaktadır.

(Lisans derecesini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programından farklı alanlarda alan öğrencilerin, 18 krediyi aşmamak koşulu ile, danışmanının onaylayacağı dersleri hazırlık programı çerçevesinde iki yarıyılda tamamlaması gerekmektedir).

Ölçme Yöntemleri:

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

Ders Planı (Müfredat):

Müfredat 7 meslek (3 zorunlu+4 seçmeli), EE590 Araştırma Seminer dersinden ve EE600 Yüksek Lisans Tez çalışmasından oluşmaktadır.

Bölüm ders çıktıları için lütfen tıklayınız.