Lisans

Amaç:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin bütün alanlarında temel formasyon kazanmış, profesyonel kariyere ve lisansüstü eğitime hazır, çağın rekabetçi ve sürekli değişen koşullarına uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedef:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız olarak doğru kararlar alabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, güvenilebilir, iyi iletişim kurabilen ve üretken mühendisler yetiştirmektir.

Lisans Programı Yeterlikleri  (Çıktıları):

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,

PÇ2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

PÇ3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

PÇ4. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

PÇ5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

PÇ6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

PÇ7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

PÇ8. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

PÇ9. Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

PÇ10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

PÇ11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

PÇ12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Alınacak Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

 Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlarımız için iş, yüksek lisans ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler mezunlarımızın iş alanlarıdır. Bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz hem elektrik hem de elektronik mühendislerinin yetkilerine sahiptir. Mezunlarımız, kamuda, özel sektörde ve dünyanın saygın kurumlarında çalışmakta, dünya üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları:

 Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 39 zorunlu, 1 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders olmak üzere toplam 45 ders tamamlayarak 148 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.  Bu derslerden EE492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda EE400 kodu altında listelenmiştir.

Ölçme Yöntemleri:

 Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

Bölüm ders çıktıları için lütfen tıklayınız.